Ausgedruckt von https://kerteminde-nyborg-ringe.city-map.dk/city/db/414811010009

Nutzungsbedingungen

Almindelige forretningsbetingelser /Retlige henvisninger /Disclaimer, city-map Internetmarketing, I f�lgendende kaldet city-map

Brugsbetingelser

De i city-map offentliggjorte Informationer, Adresser og Billeder er med st�rste hensyntagen redigeret. Alligevel kan city-map give nogen garanti for rigtigheden af disse. Informationerne og Billederne er udelukkende til informationsbrug for brugerne. Ingen dele af disse Publikationer m�, uden skriftlig tilladelse af udgiver, reproduceres eller bruges i nogen eller under anvendelse af elektronisker Systemer blive, mangfoldingjort eller udbredt. Skulle city-map opn� kendskab til, at Online-Kontakt funktioner misbruges til udbredelse af retskr�nkende indhold, uopfordret reklame eller Spam, vil de p�g�ldende kontakter blive slettet uden vidersending. Der best�r ingen retskrav mod vidersending. Varer- og Firmannavne stilles uden garanti til fri afbenyttelse. City-map distancerer og frasiger sig udtrykkeligt fra enhver ansvarlighed for indhold og budskab af links, dersom dette skulle v�re i strid med regler / retsforeskrifter eller lignende brud. Meninger / holdinger fra de linkede sider, beh�ver ikke vise vore holdninger, ogs� selv om disse ikke skulle v�re i modstrid med nogen form for foreskrifter. city-map er et registreret varem�rke af Albrecht & Albrecht Unternehmensgruppen. city-map is a registered trademark of the Albrecht & Albrecht corporate group.

Brugsret af Indholdet:

Web-Siderne, deres Programmering, Indhold, ops�tning og Struktur underligger ophavs-, m�rke- og konkurrenceretlige beskyttelsesregler. Ophavshenvisninger og M�rkenbetegnelser m� hverken �ndres eller overtages. En mangfoldigg�relse, udbredelse, anvendelse til opkald eller Online-tilg�ngeligg�relse (overtagelse i andre Websider) af vore Websider, webside Layouts, deres Indhold (Tekste, Billeder, Programmer) helt eller delvist, i �ndret eller ufor�ndret Form, er kun tilladt efter forudg�ende skriftlig tilladelse fra city-map. Ikke kommercielt privat brug i gr�nsen af ophavsrettighederne sidestiles hermed.

Anspublic for indhold / Informationer:

city-map giver over for trejde person, p� trods af hensynfuld fremstilling af tilr�destillede informationer fra websideindehaver, ingen anspublic for rigtighed, fuldst�ndighed, forsinkelse eller n�jagtighed s�vel r�dehed i rammerne af disse Informationstilbud til visning af klarstillede og anviste virksomhedsinformationer, ydelser, priser, almindelige data og s�rligt tilg�ngeligt indhold. city-map har ikke verificeret alle informationer, som disse dokukenter st�tter sig til. city-map frasiger sig ethvert anspublic for tab, som skulle v�re for�rsaget af anvendelse af disse dokumenter/Informationer eller st� i sammenh�ng med brug af disse dokumenter/Informationer.

R�dgivning / Anbefaling:

Offentligg�relse af informationerne medf�rer ingen r�dgivning og heller ingen anbefaling til k�b af varer, ydelser etc. De her tilr�destillede dokumenter/Informationer er udelukkende til information bestemt. Dokumenter/Informationer kan gennem aktuell udvikling v�re overhalet, uden at de tilr�destillede dokumenter/Informationer bliver �ndret.

Links:

Links til Undersider og Underfortegnelser fra city-map (Deep- Links, Img-Links) er kun gennem forudg�ende skriftlig accept fra internetsideindehaveren tilladt. Indholdet af fremmede Websider, som der bliver linket ud til fra city-map websider, bliver heraf ikke city-map ejendom. city-map p�tager sig ikke noget ansvar for indhldet af de linkede sider, og i s�rdeleshed ikke for �ndringer p� disse sider, som er sket efter fasts�ttelsen af linket.

Frames:

En indbinding af egne Websider med city-map i en Rammenstruktur (Frames) er kun tilladt med forudg�ende skriftlig accept fra internetsideindehaveren tilladt.

Retvalg:

Brugsbetingelserne for de danske websider underligger Dansk Ret.

Henvisning til E-mail kommunikation og registrering af adresser:

Kommunikation pr E-Mail har etableret sig som hurtig, bekvem og billig Kommunikationsart som massenmedie. Systemteknisk betinget har denne Kommunikationsform ogs� ulemper. Grundl�ggende er der mulighed for, at der over Computernetw�rks �bne internet afsendte E-Mail- meddelelser, kan forekomme uvedkommende kendskab (fejlende fortrolighed) og s�gar �ndringer (fejlende integritet). �ndringer af e-mail lader sig ogs� �ndre fra afsender (manglende authensitet). Venligst udvis forsigtighed ved e-mailforsendelse til city-map, idet dette kommunikationsmedie ikke udviser fortrolighed eller sikkerhed som brevkommunikation, eller i dette henseende er sammenligneligt med et postkort. P� grund af mulighed for forfalskning, af afsender af en e-mail meddelelse eller en registrering, s�vel som �ndringer af indholdet i en e-mail besked, forbeholder vi os ret til, for Deres og vores sikkerhed, at tilbyde Dem, en tilbagemelding, f�r end at vi bindende accepterer indholdet af en meddelelse / registrering. Der forekommer intet brug af Deres data til andet form�l og heller ingen vidergivelse til tredjeperson.

Karten & Stadtpläne
In der Region suchen

news …
Das ist neu
  • Keine aktuellen Einträge gefunden